Zákruta.cz  >  

Bodový systém

Od. 1. července 2006 začala v České republice platit nová pravidla silničního provozu a byl zaveden bodový systém. Hlavním cílem těchto změn je zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Nový zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, přinesl některé nové povinnosti například povinné používání dětských autosedaček na všech druzích pozemních komunikací, povinné používání cyklistických přileb do 18 let, celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti po celý rok zároveň, zákaz držení telefonu v ruce za jízdy. Úplnou novinkou se stal bodový systém pro hodnocení řidičů a zvýšení finančních postihů však také zavedl tvrdší sankce za porušování dopravních předpisů. Změnily se též pravomoci policistů, kteří v závažných případech mohou opět řidiči na místě odebrat řidičský průkaz nebo mu zabránit v další jízdě. Novinkou se stalo i to, že dodržování nejvyšší povolené rychlosti mohou měřit také městští nebo obecní strážníci.

Koncem srpna 2007 začaly platit první změny silničního zákona - například člověk už nebude trestán, když při nehodě zraní pouze sám sebe, byla zavedena pokuta až 10 000 Kč a roční zákaz jízdy za chybějící, zakrytou, nečitelnou nebo jinou než přidělenou registrační značku, za stání na místě vyhrazeném pro invalidu už řidič dostane jen pokutu, ale řidičský průkaz mu zůstane, zrušen byl i trest jednoho bodu za vjezd na pěší zónu.

Od 1. července 2011 se bodový systém zjednoduší

Bodový systém platí v České republice již od 1. července 2006 a od té doby přišlo o řidičský průkaz několik tisíc motoristů. Ministerstvo dopravy si pochvaluje, že systém funguje dobře. Nicméně bylo jasné, že se bude muset bodový systém inovovat, doplňovat nebo naopak zjednodušovat.

Ke zjednodušení došlo 1. července 2011, kdy vešel v platnost nově schválený bodový systém, který pro nás sněmovna odhlasovala 4. února 2011. Poslanci schválili zjednodušení bodového systému.

Už neexistují jednobodové ani šestibodové tresty. Z celkového počtu 44 přestupků, za které jste ještě v roce 2010 mohli dostat pokutu a body, tak bude bodově „hodnoceno“ jen 27.

U několika přestupků došlo ke zpřísnění trestů, u dalších pak naopak ke zmírnění. Podstatnou navrhovanou změnou bylo požití alkoholických nápojů před jízdou, tento návrh byl ale smeten ze stolu.

Velkou změnou, kterou budou policisté postihovat již následující zimu, bude povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky a to od začátku listopadu až do konce března. Výjimky a odkladu se dočkají jen nákladní vozidla hasičů a armády České republiky.

Co se týká změn v tabulce bodového systému, tak stále stejně přísné zůstávají postihy za požití alkoholických nápojů, či jiných návykových látek, před řízením motorového vozidla. Ty jsou většinou hodnoceny pokutami od 25 do 50 tisíc korun a udělením počtu sedmi bodů, přičemž následuje odebrání řidičského průkazu na rok i více.

Více postihování budou také agresivní řidiči nebo takový, kteří svou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Za tento přestupek tak bude hrozit až sedm bodů a pokuta od 5 tisíc korun.

Když se například zapomenete zapásat nebo nerozsvítíte světla, neudělí vám policie žádný bod, pokuta ale hrozí i nadále a to do 1500,- Kč. Za telefonování za volantem nově dostanete 2 trestné body namísto současných tří.

Naopak ke zpřísnění dochází u nepoužití dětské autosedačky. Namísto současných 2 bodů, budou řidiči hrozit až 4 body a bloková pokuta 2000,- Kč.

Ministr dopravy se snažil vyřešit také problém s častými výmluvami řidičů při spáchání přestupku na osobu blízkou, nicméně tento bod zatím nebyl vyřešen.

Pravidla bodového systému

Za způsobené dopravní přestupky se řidičům v rámci nového bodového systému přidělují trestné body, jejichž počet se řídí závažností přestupku či dokonce trestného činu (viz přehled Přestupky a postihy). Od července 2006 do konce října 2007 dostalo body za dopravní přestupky 535 148 řidičů a 3852 z nich přišlo po dosažení dvanáctibodové hranice o řidičský průkaz.

 • "Trestné" body zaznamenává v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno patřičné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla.
 • Obecní úřad nemá povinnost informovat řidiče o změně jeho bodového konta, a pokud chce řidič znát jeho výši, musí si podat žádost.
 • Dopustí-li se řidič jedním činem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán.
 • Řidičský průkaz vydaný jiným státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky a ministerstvo sdělí tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.
 • O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce ode dne, kdy nabylo právní moci uložení sankce za přestupek nebo trestný čin, pokud netrvá trest zákazu činnosti řízení uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je přezkoušení z odborné způsobilosti. Dnem vrácení podléhá řidič novému bodovému hodnocení; původních 12 bodů se odečte a body se počítají znovu od nuly.
 • Pokud řidiči 12 kalendářních měsíců po vzniku naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Po dalších 12 kalendářních měsících se odečtou další 4 body, po třetích 12 kalendářních měsíců se odečtou zbývající body. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu trestu zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku.
 • Řidič může proti záznamu uplatnit námitky, ale o udělených bodech je informován až po dosažení 12 bodů. Podání námitek však má odkladný účinek. Informace o změně a aktuálním stavu bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému.

Jak se přidělují body v rámci nového bodového systému

Spácháte dopravní přestupek a na místě souhlasíte s rozhodnutím policisty nebo městského strážníka.

 • Podle druhu přestupku dostanete blokovou pokutu, kterou můžete uhradit buď na místě, nebo v případě, že nemáte hotovost, zaplatíte ji složenkou na poště.
 • Povinnost policisty tím vůči vám končí. Nepřiděluje vám trestné body a ani vám nemusí vysvětlovat, kolik vám jich za spáchaný přestupek náleží.
 • Policisté informují o přestupku úřad (městský úřad, magistrát), kde jste jako řidič evidován; tam vám do karty řidiče trestné body připíší. Vás o přidělení bodů nikdo informovat nebude.
 • Zaznamenejte si datum spáchání přestupku. Od tohoto dne máte na svém kontě zapsaný počet trestných bodů a také začíná běžet roční lhůta pro odpočet maximálně čtyř trestných bodů.

Spácháte dopravní přestupek a na místě svoji vinu odmítnete.

 • Policisté či strážníci vám na místě pokutu nedají a přestupek předají k řešení do správního řízení.
 • Úřad, v jehož katastru jste přestupek udělali, vám obvykle do dvou měsíců dá vědět, kdy se správní řízení koná.
 • Správního řízení je výhodnější se zúčastnit i v případě, že dostanete pouze oznámení o jeho konání, a ne předvolání k takzvanému podání vysvětlení. Řízení se samozřejmě může zúčastnit i váš právní zástupce.
 • Když správní řízení prohrajete, můžete trest přijmout, nebo se odvolat ke krajskému úřadu.
 • Pokud trest přijmete, úřad vám zašle rozhodnutí o vaší vině a výši trestu.
 • Doručení vám přišlo například 1. října. Následující den začíná běžet patnáctidenní lhůta pro podání odvolání.
 • Pokud se neodvoláte, 17. října začne trest platit a na vaše bodové konto budou připsány trestné body odpovídající spáchanému přestupku.
 • Pokud se odvoláte ke krajskému úřadu, rozhodnutí ze správního řízení nevstoupí v platnost, nedostanete pokutu a ani trestné body.
 • Dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu ve váš neprospěch jsou vám připsány body odpovídající přestupku. Zároveň musíte zaplatit pokutu, případně přestává platit váš řidičský průkaz, který musíte následně odevzdat úřadu, kde jste jako řidič evidován.
 • Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat. Je možné ho jen napadnout žalobou k soudu.
 • Přestože se obrátíte na soud, rozhodnutí krajského úřadu platí. Můžete však požádat o pozastavení jeho rozhodnutí, což v praxi znamená, že nemusíte platit pokutu a případně odevzdávat řidičský průkaz. Trestné body vám však zůstanou připsány až do konce soudního sporu.
 • Jestliže u soudu vyhrajete, žádný trest vám nehrozí a trestné body vám budou vymazány.
 • Jestliže u soudu prohrajete, trestné body vám zůstávají a v registru řidičů bude u vašeho jména uveden trest s datem definitivního rozhodnutí krajského úřadu.

Bodový systém - Pokuty a další postihy

 • Policie může požadovat zaplacení blokové pokuty na místě až do výše 3000 Kč.
 • Ve správním řízení může úřad uložit pokutu až 50 000 Kč a uložit zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou let.
 • Při závažných porušení se jedná o trestní čin, věc řeší soud - lze uložit i trest odnětí svobody.
 • Policie může zadržet řidičský průkaz (například řidiči, který řídí pod vlivem alkoholu).
 • Policie může vybrat kauci ve výši od 5000 do 50 000 Kč (kauce je řidiči v plné výši vrácena v případě, že v dalším řízení není shledán vinným ze spáchání přestupku).
 • Policie může přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla.

Pokuty a trestné body

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích Počet bodů Pokuta(trest) ve správním řízení Zákaz činnosti Bloková pokuta (Kč)
Přestupek podle ustanovení
odmítnutí podrobit se vyšetření ke zjištění přítomnosti alkoholu či jiné návykové látky 7 25.000 až 50.000 bez zákazu nelze řešit blokově
§ 125c/1d)
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví trestný čit, vězení až 10 let
§ 143, 147, 148 TZ
porušení povinností účastníka dopravní nehody (neprodleně nezastaví, opustí místo dopravní nehody, nevrátí se na místo dopravní nehody, aby poskytl či přivolal pomoc) 7 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců nelze řešit blokově
§ 125c/1i) 4.
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 7 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově
§ 125c/1e) 2.
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 7 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců 2.500
§ 125c/1f) 9.
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v žilní krvi řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 7 25.000 až 50.000 1-2 roky (odnětí svobody až do tří let, zákaz řízení až 10 let) nelze řešit blokově
§ 125c/1b)
předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 7 2.500 až 5.000 6 měsíců až 1 rok 2.500
§ 125c/1f) 7.
otáčení se, jízda v protisměru anebo couvání tam, kde to není povoleno, při jízdě na dálnici či silnici pro motorová vozidla 7 6 až 12 měsíců bez zákazu 5.000 až 10.000
§ 125c/1f) 10.
neposkytnutí pomoci ze strany účastníka silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody, jež má za důsledek poškození zdraví či ohrožení života 7 Odnětí svobody až 2 roky 1 až 6 měsíců do 1.000
§ 150 TZ
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově
§ 125c/1a) 3.
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5 5.000 až 10.000 6 měsíců až 1 rok nelze řešit blokově
§ 125c/1f) 2.
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn Stůj daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500
§ 125c/1f) 5.
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 5 1.500 až 2.500 bez zákazu do 2.000
§ 125c/1k)
ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na komunikaci, při otáčení anebo couvání 5 2.500 až 5.000 bez zákazu 2.500
§ 125c/1f 6.
Ohrožení chodce na přechodu či neumožnění bezpečného přejítí vozovky při řízení 4 2.500 až 5.000 bez zákazu 2.500
§ 125c/1f 6.
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500
§ 125c/1f) 8.
překročení maximální doby řízení nebo snížení minimální doby odpočinku o 20 a více procent 4 není uvedeno není uvedeno není uvedeno
§ 23/1f)
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku či bezpečnostní pás při přepravě dětí 4 1.500 až 2.500 bez zákazu do 2.000
§ 125c/1k)
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 4 25.000 až 50.000 1 rok až 2 roky nelze řešit blokově
§ 125c/1e) 1.
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče 3 5.000 až 10.000 bez zákazu do 5.000
§ 125c/1e) 3.
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců (spáchá-li 2x a vícekrát v průběhu 1 roku) 2.500
§ 125c/1f) 3.
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3 2.500 až 5.000 1 měsíc až 6 měsíců 2.500
§ 125c/1f 6.
překročení povolených hodnot při kontrolním vážení vozidla 3 není uvedeno není uvedeno není uvedeno
§ 42 a 4c) z.č. 13/1997 Sb.
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 3 1.500 až 2.500 bez zákazu do 2.000
§ 125c/1k)
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 2 1.500 až 2.500 bez zákazu 1.000
§ 125c/1f) 1.
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2 1.500 až 2.500 bez zákazu do 2.000
§ 125c/1k)
překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec 2 1.500 až 2.500 bez zákazu 1.000
§ 125c/1f) 4.
reklama
Obsah stránek serveru www.zakruta.cz je chráněn autorským zákonem.
Kopírování a šíření textů, fotografií a dalšího obsahu portálu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu redakce je nezákonné.
Unauthorised copying and publishing of any content of this website is strictly prohibited.
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.
Copyright © People For Net a.s., , tvorba www stránek People For Net a.s.
ROZUMÍM Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy a personalizaci reklam. K tomu využíváme své partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Více informací o nastavení cookies naleznete zde.