aktuálně: 37 uzavírek, 30 nehod
Zákruta.cz  >  Magazín  >  

Dopravní úspěchy českého předsednictví

7. července 2009

Úspěch českého předsednictví v oblasti dopravy lze spatřovat zejména ve vyjednání leteckého balíčku, silničního balíčku či revize programu Marco Polo. Výrazného úspěchu se však podařilo dosáhnout též v oblasti železniční dopravy, kde Rada pod vedením českého předsednictví dosáhla politické dohody k nařízení o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Velkou pozornost věnovalo české předsednictví též problematice bezpečnosti silničního provozu.

Během českého předsednictví dospěly členské státy a Evropský parlament ke shodě nad dvěma legislativními návrhy, které přispějí k zefektivnění fungování vnitřního trhu Společenství (přesně v duchu sloganu českého předsednictví „Evropa bez bariér“) a udržitelnému a bezpečnému rozvoji letecké dopravy. Oba právní předpisy reagují na aktuální nedostatky v oblasti uspořádání letového provozu a poskytování letových navigačních služeb, podporují vznik nových technologií a přispívají k dosažení rovnováhy mezi kapacitou letišť a vzdušného prostoru. Samotné letecké společnosti přijetí těchto pravidel vítají. Podle odhadů Komise by v důsledku zlepšení letového provozu mělo dojít ke zkrácení doby letu o 8 - 14 minut a k úspoře paliva o 7 - 11 procent v průměru na jeden uskutečněný let.

České předsednictví muselo rovněž rychle zareagovat na současnou hospodářskou krizi, jejíž důsledky velmi pociťuje zejména letecká doprava. Za necele 2 měsíce se podařilo dosáhnout shody mezi Radou a Evropským parlamentem nad novelou nařízení o společných pravidlech pro přidělování letištních časů. Cílem je zaručit leteckým dopravcům v letní sezóně 2010 stejné letištní časy, jaké jim byly přiděleny na letní sezónu 2009. Jedná se o opatření dočasného charakteru, které umožní leteckým dopravcům provozovat jejich aktivity v souladu s aktuální poptávkou.

České předsednictví dosáhlo shody s u silničního balíčku, který tvoří tři legislativní návrhy týkající se přístupu na trh a podmínek pro podnikání v oblasti mezinárodní nákladní silniční a autobusové dopravy. Tato opatření by měla usnadnit podnikání v sektoru mezinárodní dopravy. Velkým úspěchem je dohoda o kabotáži, tedy možnosti dopravců provádět vnitrostátní nákladní přepravu v jiném státě EU, než ve kterém jsou zaregistrováni. „Tento balíček je dalším krokem v posilování vnitřního trhu mezinárodní silniční dopravy. Dopravcům usnadní podnikání v rámci Evropské unie, zjednoduší pravidla a omezí administrativu,“ říká zástupkyně české velvyslankyně při EU Jana Reinišová. Úspěchem je rovněž zavedení nových předpisů pro mezinárodní autobusovou přepravu, které umožní větší pružnost pro stanovování odpočinku řidičů.

Shody s Evropským parlamentem dosáhlo české předsednictví rovněž u revize programu Marco Polo II, což by mělo evropským dopravcům usnadnit čerpání finanční pomoci z prostředků EU určené na projekty, které zvyšují efektivitu nákladní dopravy a snižují její dopad na životní prostředí. Podstatnou součástí této revize je rovněž zjednodušení a urychlení administrativních procedur pro žadatele.

Na červnové formální Radě dosáhlo české předsednictví politické dohody k nařízení o evropské železniční síti zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy. Návrh stanoví pravidla pro zřizování nákladních koridorů a upřesňuje způsob jejich řízení a správy, plánování investic a řízení dopravy a kapacity. Cílem je zlepšit kvalitu služeb poskytovaných provozovatelům nákladní železniční dopravy, zvýšit konkurenceschopnost tohoto druhu dopravy a v konečném důsledku tak usnadnit převod přepravy zboží z přetížených silnic na železnice. „Podařilo se nám zajistit, aby vytvoření koridorů pro nákladní dopravu nemělo negativní dopad na osobní železniční dopravu,“ podotkl ministr dopravy Gustáv Slamečka. Vytvoření koridorů výrazně sníží přímé i nepřímé náklady spojené s železniční dopravou, a sníží administrativní zátěž pro dopravce. Přeprava zboží se také značně zrychlí.

Velkému zájmu českého předsednictví se těšila oblast bezpečnosti silničního provozu. Především se podařilo dosáhnout dohody mezi Radou a Evropským parlamentem k návrhu nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti. Nové nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro povinné montáže nových vyspělých bezpečnostních prvků do vozidel. Tyto technické normy a požadavky přispějí k rychlejšímu zavádění pokročilých bezpečnostních technologií a tím i podstatným způsobem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci neformálního zasedání Rady ministrů dopravy pak byla diskutována problematika využití inteligentních dopravních systémů (ITS) v připravovaném Akčním plánu bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020. Problematice bezpečnosti silničního provozu bylo rovněž věnováno několik doprovodných akcí, které se uskutečnily pod záštitou českého předsednictví. Jen namátkou lze zmínit konferenci, která proběhla v Brně ve dnech 4. - 5.6.2009 v rámci brněnského autosalonu.

Značnou pozornost věnovalo české předsednictví mezinárodním aspektům dopravní politiky EU. Na březnovém zasedání Rady se českému předsednictví podařilo dosáhnout politického konsensu členských států EU ohledně dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a Kanadou, která je důležitým krokem na cestě k otevření leteckého trhu mezi oběma stranami. Součástí dohody je odstranění omezení počtu letů či míst odletů a příletů, což by mohlo vést ke zvýšení konkurence a k poklesu cen letenek. Na červnovém zasedání Rady pak bylo dosaženo schválení mandátu pro Komisi k vyjednávání o komplexní letecké dohodě EU-Gruzie. Tato dohoda by měla přispět k posílení hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Gruzií. Především v samotném závěru se české předsednictví aktivně věnovalo problematice připravované dohody se státy západního Balkánu o vzniku Dopravního společenství. Budoucí dohoda by měla podstatným způsobem přispět k prohloubení vztahů mezi EU a státy západního Balkánu. „Postupně jsme se věnovali všem zahraničně politickým prioritám českého předsednictví,“ připomíná Slamečka. „Je zřejmé, že doprava hraje velmi důležitou roli v prohlubování mezinárodní ekonomické spolupráce a odstraňování bariér mezinárodního obchodu.“

Závěrem lze konstatovat, že za českého předsednictví došlo k významnému pokroku při realizaci cílů evropské dopravní politiky. I zásluhou legislativních aktů a dalších iniciativ Evropské komise projednaných za českého předsednictví by tak evropská doprava měla být napříště efektivnější, konkurenceschopnější a měla by rovněž méně poškozovat životní prostředí. „Věřím, že švédské předsednictví má v tomto směru na co navazovat,“ uvedl Slamečka.

-ric- ; -mvdr-

Další články

Autocamping Rozkoš - prožít dovolenou pestře a v pohodě

Pestrost nabídky ubytování, společenských akcí, turistických možností, poznávacích a sportovních výletů včetně krásných cyklotras, ale i klid k odpočinku, to je dnes téměř neodmyslitelná nabídka k prožití hezké dovolené.

zobrazit článek >

Jaké povinné i nepovinné vybavení je dobré mít ve svém vozu?

Jestliže jezdíte autem, bude dobré, když v něm budete mít umístěné všechny důležité nezbytnosti. Povinná výbava v autě je základ a je stanovena vyhláškou. Nepovinnou výbavu si pak můžete zvolit dle vlastních preferencí. Bohužel se často stává, že řidiči při kontrole zjistí, že nemají kompletní ani výbavu povinnou. Na následujících řádcích se tak na tuto tématiku zaměříme pěkně zblízka.

zobrazit článek >

Proč došlo ke zdražení dálničních známek?

Přečtěte si více o nedávném zdražení dálničních známek. Vysvětlíme vám, jaké jsou nové ceny, proč k navýšení cen došlo a z jakého důvodu byste měli být na pozoru při koupi jednodenní dálniční známky.

zobrazit článek >