aktuálně: 37 uzavírek, 27 nehod
Zákruta.cz  >  Seznam autoškol  >  

Autoškola: AMOS autoškola Jiří Hurt

AMOS autoškola Jiří Hurt
Zikova 705/11
160 00 Praha 6 - Dejvice

Metro Dejvická


Telefon: 233337788, 777 777 986
Email: autoskola-amos@seznam.cz
Web: www.autoskolaamos.cz
Ověřená autoškola

Sleva pro studenty 2000,-Kč - Provádíme výuku a výcvik pro sk, B. Disponujeme vlastní PC učebnou a trenažerem s virtuální realitou i registrovaným autocvičištěm a výhradně zánovnímy vozy . Sekretariát naší autoškoly je Vám plně k dispozici v pracovní době ,po domluvě i v jiném čase. Učitelé jsou profesionály z mnohaletou praxí.

Navštivte naše stránky www.autoskolaamos.cz, nebo osobně autoškolu AMOS
Těšíme se na Vás :-)

skupiny řidičských oprávnění:

osobní automobilBosobní automobil

Řízení s mentorem sk B od 17ti let návrh zákona s platností od 1.1.2024
(1) Řidičské oprávnění pro skupinu B lze s pisemným souhlasem jejího zákonného
zástupce udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 17 let. Držitel tohoto řidičského oprávnění
před dosaženim věku 18 let (dále jen ,,sedmnáctiletý řidič”) je oprávněn k řizeni motorového
vozidla zařazeného do skupiny B pouze s doprovodem osoby, kteráje zapsánav registru řidičů
jako jeho mentor.


(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapiše na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce do registru řidičů jako mentora tohoto řidiče osobu,


a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než l0 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řizení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského prukazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § l04 odst. 2 písm. b), c) nebo d),

d) která nemá zadržený řidičský prťskaz,

e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a která s takovým zápisem souhlasí.


(3) V registru řidičů mohou byl zapsáni nejvýše 4 mentoři sedmnáctiletého řidiče.


(4) Má-li být jako mentor zapsán držitel řidičského prukazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d), zaúčelem prokázání splnění podmínek podle odstavce 2 písm. a) a b) musí být k žádosti přiloženo potvrzení vydané příslušným orgánem státu, ktery mu vydal řidičský průkaz; nevydává-li takový stát potvrzení,
Prokáže se splnění uvedených podmínek čestným prohlášením osoby, která má byt zapsána jako mentor. Toto potvrzení nebo čestné prohlášení nesmí být starší než 3 rněsíce.


(5) O výízení žádosti o zápis mentora do registru řidičů příslušný obecní úřad obce
s rozšÍřenou púsobností bezodkladně vyrozurní sedmnáctiletého řidiče a mentora.


(6) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší zápis mentora v registru řidičů,


a) požádal-li o to sedmnáctiletý řidič, nebo
b) přestaI-Ii mentor splňovat některou z podmínek podle odstavce 2 písm. b) až o.


(7) O zrušení zápisu mentora v registru řidičů příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností bezodkladně vyrozumí sedmnáctiletého řidiče a mentora. Zrušení zápisu mentora
v registru řidičů je účinné od doručení tohoto vyrozumění sedmnáctiletému řidiči.


(8) ŘÍdÍ-li sedmnáctiletý řidič motorové vozidlo zařazenédo skupiny B, mentor je povinen
sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích a chování
řidiče a v případě potřeby poskytnout řidiči radu.
(9) Mentor nesmí vykonávat doprovod
a) bezprosředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové tátky nebo v takové
době po požiti alkoholického nápoje nebo užití jiné návýkové láiky kdy bý mohl být ještě
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; pro posouzeni ovlivněni mentora jinou
návykovou látkou se použije § 5 odst. 2 písm. b) obdoině, nebo b) v případě, že je jeho schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotníhostavu.


(10)Mentor je na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie nebo celníka povinen prokázat svou totožnost. Mentor je dále povinen se na výzvu policisty,vojenského policisty, nebo strážníka obecní policie podrobit vyšetření podle zvlaštního právního předisu ke zjištění, zdaneni ovlivněn alkohoiem nebo jinou návytouou látkou….

Fotogalerie

Kontakt

Kontaktujte přímo autoškolu prostředictvím tohoto formuláře.

ODESLAT